Marked / IAI – IFC – BIM – buildingSMART

IAI - IFC - BIM - buildingSMART

ARKTIS ble tidlig en drivkraft i IAI Norge. IAI arbeidet for å skape en standard (IFC – Industry Foundation Classes), som gjør informasjonsutveksling mulig mellom alle som er involvert i byggeprosessens faser og bygningens levetid på tvers av faggrenser, DAK-systemer eller -applikasjoner og landegrenser.  

Utviklingen av IFC-standarden skjer som en stor internasjonal dugnad, mellom programvareindustrien, byggenæringen og forskningsmiljøer. 

Siden vi og Graphisoft så dette arbeidet som viktig, var det naturlig å være en pådriver slik at dette skulle bli en suksess i Norge.  

Vi hadde spesielt godt samarbeid med DDS (Data Design System) siden de også var i IAI og hadde programvare som åpnet for IFC-standarden.   Men mange ulike parter deltok i dette som Statsbygg med Ole Kristian Kvarsvik, Selvaag-gruppen med Lars Chr Christensen, Aas-Jakobsen ved Janne Aas-Jakobsen, Byggforsk ved Lars Bjørkhaug og mange fler.  

Ivar Sandbu satt i styret i IAI i Norge fra slutten av 1990-tallet og fram til 2004 da det ble for tungvint å delta med base i London.  Odd Goderstad har deretter fulgt opp fra oss i mange år videre.  Spesielt vil jeg framheve det fine samarbeidet med DDS og Bjørn Stangeland.

Det var i mange år en norsk arkitekt som satt som leder av IAI-FORENINGEN: Kjell Ivar Bakkemoen.  Han har vært en stor bidragsyter mht standardisering innen byggebransjen.  

I de senere årene har Boligprodusentenes landsforening engasjert seg sterkt innen bruk av IFC.  Per Jæger kan aktivt inn, omtrent da Ivar gikk ut.  Og senere har Jøns Sjøgren vært en motor for å drive arbeidet videre.  Det er ingen tvil om at disse drivkreftene har hatt mye å si for utbredelsen.  

IAI-foreningen ble etter hvert videreført i foreningen buildingSMART.